Политика за поверителност

“Скил Форс” ЕООД (“Skill Force”, “ние” или “нас”) се ангажира да защитава и зачита вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета.

Тази политика (заедно с други документи, посочени тук) описва каква лична информация събираме от вас и как обработваме вашата лична информация.

Относно Skill Force

Skill Force сключва партньорства с организации с цел да подпомага и оптимизира процеса на подбор. Ние работим с клиенти като им помагаме да постигат своите бизнес цели и стратегии за подбор на нови таланти, като едновременно с това помагаме на потенциални кандидати да осъществят кариерните си цели. Нашите услуги включват подбор на персонал, подбор на мениджърски и експертни позиции, кариерни консултации и др.

Лична информация, която можем да събираме от вас

Skill Force събира и съхранява лични данни от следните категории физически лица:

 • Посетители, които посещават нашия сайт skillforce.bg и дават съгласието си за включване в базата данни на Skill Force с цел, при подходящи позиции, свързани с техния опит, да получат информация от Skill Force;
 • Кандидати за работа – физически лица, които кандидатстват за конкретна позиция, обявена на сайта или в други публично достъпни сайтове (Jobs.bg, Linkedin и др.);
 • Препоръчители и други лица, които също подпомагат и участват в процеса по подбор;
 • Клиенти, партньори, доставчици на услуги, с които Skill Force сключва договори за предоставяне на услуги;

Какви лични данни събираме?

 • Контактна информация (име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер);
 • Професионална информация, свързана с професионален опит, заемани позиции, предишни работодатели;
 • Информация за други лица, с които е необходимо да се свържем за изпълнение на услугите по подбор (пр. препоръки; препоръчители);
 • Автобиография, включваща информация за: образование, професионален опит, адрес, възраст, гражданство, владеене на езици, хоби, кариерни цели и интереси;
 • Информация, която събираме от източници и трети страни: можем да получаваме и достъпваме информация за нашите посетители, кандидати за работа, клиенти или доставчици от трети страни (LinkedIn, Jobs.bg, препоръчители и др.);

Ще събираме всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за кандидатстване за позиция, за обратна връзка (например: „Контакт„, „Приложи CV„, „Кандидатствайте по обяви„). Предоставянето на вашата лична информация чрез нашите формуляри за обратна връзка не е законово изискване; въпреки това, моля, обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни полета, тъй като имаме нужда от тази информация, за да отговорим или изпълним вашата заявка. Друга информация или лична информация, която споделяте с нас при попълването на формулярите за обратна връзка, е по ваша преценка, а ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция.

Как използваме вашата лична информация

Личните данни, които Skill Force събира, ще бъдат използвани само за целите, описани в Политиката за поверителност. Вашите данни ще се използват за следните цели:

 • Ние ще използваме личните данни, за да ви изпращаме информация за нови позиции и нови кариерни възможности на вашия имейл/телефон. По всяко време можете да отправите заявка за заличаване на данните ви от нашата база;
 • За да отговаряме на ваши запитвания или отправени въпроси;
 • Съгласно законови регулации;
 • За да ви информираме за нови разпоредби, промени и регулации, както и промени в нашите услуги;
 • Да продължим да развиваме и подобряваме уебсайта и системите, за да ви обслужваме по-добре;

Използването от наша страна на вашата информация, както е описано по-горе, е разрешено от приложимия закон за защита на данните, защото е:

 • Необходимо за нашите законни интереси за постигане на целите, изложени по-горе, като тези интереси във всеки един случай не пренебрегват вашите права върху лични данни;
 • В някои случаи, необходимо за изпълнение на нашите правни или регулаторни отговорности, като оповестяване на информация на органи, регулатори или държавни институции;
 • В някои случаи, необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес, и когато използваме специални категории лични данни, необходими за установяване, упражняване или защита на правни искове или когато обработката се отнася до лична информация, която е явно обществено достояние;
 • Обработена с вашето съгласие, което сме получили от вас, като например когато изявите желание да получавате информацияи новини по имейл;
 • За доставчици, контрагенти и агенти: периодично можем да ангажираме или да назначим други компании и физически лица, за да изпълняват функции от наше име. Тези получатели ще имат достъп само до вашата лична информация, съгласно изискваното от тях, за да изпълняват функциите си, и нямат право да използват такава лична информация за други цели. Тези получатели ще бъдат обект на договорни задължения за поверителност;
 • За правителствени или правоприлагащи органи (Министерство на Труда и Социалната Политика, Министерство на Вътрешните работи, НАП, НОИ, Агенция по Заетостта), ако определим по свое усмотрение, че сме под законно задължение да го направим;
 • Доставчици, контрагенти и агенти трети страни: където използваме доставчик (напр. BG), контрактор или агент като трета страна, вашата лична информация остава под наш контрол и имаме наблюдение на място, за да гарантираме, че Вашата лична информация е адекватно защитена;
 • Ние се стремим да предприемем всички необходими стъпки, за да сме сигурни, че вашата лична информация се обработва по сигурен начин и в съответствие с тази политика; 

Срок за съхранение на лични данни

Ние ще запазим информацията ви за по-дълъг период от този необходим за изпълнение на нашите правни или регулаторни отговорности. Обикновено това е за 3 години. Ако успеете да намерите работа чрез нас, Дружеството ще трябва да съхранява личната ви информация за по-дълъг период, за да изпълни своите текущи правни и договорни задължения.

Прехвърляме ли данните ви извън Европейския съюз?

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и обработена в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз. Ние ще прехвърлим вашите данни извън Европейския съюз само в държави, за които Европейската комисия вярва, че предлагат подходящо ниво на защита за вас, или когато Skill Force е въвела подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на вашата информация.

Сигурност на данните

Ние ще използваме строги оперативни процедури и адекватни технически и организационни мерки за сигурност, за да предотвратим всеки неоторизиран достъп, промяна, заличаване или предаване на тази лична информация.

Skill Force се задължава да прилага технически и организационни мерки (по отношение на сгради, софтуер,хардуер, мрежи, сървъри, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимости и др.) за осигуряване на ниво на защита срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразено с рисковете.

Skill Force се задължава да прилага организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни под неговото ръководство (персонал), включващи:

 • Познаване на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
 • Познаване на политиката и ръководствата за защита на личните данни;
 • Знания за опасностите за обработваните лични данни;
 • Относно споделяне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и т.н.);
 • Съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните данни;
 • Обучение;
 • Тренировка на персонала за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните.

Вашите права. Как можете да получите достъп, да коригирате и да изтривате личната си информация?

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате следните права:

 • Право на достъп и получаване на копие от вашата лична информация:Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от вашите лични данни. В такъв случай може да имате достъп до вашата лична информация и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да поискате да ви предоставим електронно копие на вашата информация;
 • Право да коригирате личната си информация: Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за вас, не е вярна или актуална, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин;
 • Право на забравяне/изтриване на данни: Имате право да изтриете личните си данни от базата на Skill Force. Можете да отправите такова искане по всяко време и Skill Force ще изпълни искането ви в срок до 72 часа, в съответствие с разпоредбите на чл.17, параграф първи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета и без неоправдано забавяне;

За да упражните тези права, можете да се свържете с нас на имейл office@skillforce.bg

До степента, в която обработката на вашата лична информация се основава на вашето съгласие, вие също имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законността на всяка обработка въз основа на вашето съгласие преди получаването на такова оттегляне.

Промени в тази Политика

Условията на тази Политика могат да се променят периодично. Ще публикуваме всички съществени промени в тази Политика чрез подходящи известия или на този уебсайт, или ще се свържем с вас чрез други комуникационни канали.

Контакт

Въпроси, коментари и искания относно тази политика са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до Skill Force на имейл адрес: office@skillforce.bg или на телефонен номер +359 888 551 088.

Последна актуализация: 20.05.2018 г.